MẶT BẰNG TẦNG 1 & 2 (SHOPS)

Chọn vào mặt bằng để xem thông số

Shop1Shop 1Shop 2Shop 2Shop 3Shop 3Shop 4Shop 4Shop 5Shop 5Shop 6Shop 6Shop 7Shop 7Shop 8Shop 8Shop 9Shop 9Shop 10Shop 10Shop 11Shop 11Shop 12Shop 12Shop 13Shop 13Shop 14Shop 14Shop 15Shop 15Shop 16Shop 16Shop 17Shop 17Shop 18Shop 18t2shop1t2shop1t2shop2t2shop2t2shop3t2shop3t2shop4t2shop4t2shop5t2shop5t2shop6t2shop6t2shop7t2shop7t2shop8t2shop8t2shop9t2shop9t2shop10t2shop10t2shop11t2shop11t2shop12t2shop12t2shop19t2shop19t2shop14t2shop14t2shop15t2shop15t2shop17at2shop17at2shop18t2shop18t2shop20t2shop20t2shop21t2shop21
* Lưu ý : Mặt bằng chỉ để tham khảo ý tưởng và thông tin dự án. Thông tin chính thức sẽ căn cứ trên Hợp đồng Quý khách ký với Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng. Số cửa hàng chỉ là ký hiệu và có thể thay đổi khi cơ quan thẩm quyền cấp số nhà chính thức.