Thông báo điều chỉnh đơn giá nước sinh hoạt và thu hộ giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải

Thông báo điều chỉnh đơn giá nước sinh hoạt và thu hộ giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải

Đình kèm các công văn:

 

TIN TỨC KHÁC