Thông báo: Điều chỉnh giá của dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải từ 01/01/2023 đến 31/12/2023


1.Thông báo 003 PMH giá nước 2023_Page_1
1.Thông báo 003 PMH giá nước 2023_Page_2

Đính kèm thông báo và các Quyết Định:

  1. Thông báo 0055 CNNB-KD ngày 13.01.2022
  2. Quyết định 17-2021của UBND giá dịch vụ thoát nước và xử lý nức thải TPHCM
  3. Quyết định 25 của UBND điều chỉnh giá nước năm 2019
  4. Quyết định 728_QDKDDVKH

TIN TỨC KHÁC