Thông báo tính tiền nước vào các kỳ điều chỉnh giá cũ – mới năm 2021

Thông báo tính tiền nước vào các kỳ điều chỉnh giá cũ – mới năm 2021


Trung Tâm Phục Vụ Khách Hàng xin thông báo về việc tính tiền nước vào các kỳ điều chỉnh giá cũ – giá mới theo quyết định của UBNDTP

 

TIN TỨC KHÁC